معبرسایبری میرزا حسن- آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی

کلا" معبر باشه یا نه؟؟؟؟
باشه
100 %  تعداد آرا: 3 100 %
نه
0 %  تعداد آرا: 0 0 %

درصد حضور مردم در راهپیمایی22 بهمن محل زندگی شما چقدر بود؟
100
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
90
100 %  تعداد آرا: 1 100 %
80
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
70
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
60
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
50
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
40
0 %  تعداد آرا: 0 0 %

نظر شما در مورد محیط معبر چیست؟
خوب
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
جای کار دارد
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
متوسط
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
ضعیف
0 %  تعداد آرا: 0 0 %

به نظر شما درصد حضور مردم در حماسه 12اسفند چقدر بود؟
100%
50 %  تعداد آرا: 2 50 %
95%
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
90%
25 %  تعداد آرا: 1 25 %
80%
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
70%
25 %  تعداد آرا: 1 25 %
60%
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
50%
0 %  تعداد آرا: 0 0 %

میرزا حسن میخواهد ازاین پس روی یک محور خاص فعالیت کند؛به نظر شما چه محوری بهتر است؟
سیاسی،اجتماعی
25 %  تعداد آرا: 1 25 %
مناسبتی
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
علمی
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
مذهبی
75 %  تعداد آرا: 3 75 %
1و2
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
2و3
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
همه موارد به تناسب
0 %  تعداد آرا: 0 0 %

نظرسنجی
کلا" معبر باشه یا نه؟؟؟؟نتايج|| آرشیو نظرسنجی